Text to speech   Click to listen highlighted text! Text to speech Powered By GSpeech

Умумий мажлис баёни (11.07.2014)

 

«МИРОБОД ДЕХКОН БОЗОРИ» ОЧИК АКЦИЯДОРЛИК

ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШКАРИ

УМУМИЙ   ЙИГИЛИШИНИНГ

 

Б   А   Е   Н   И

Тошкент шахри                                                                          2014 йил  11 июль

                                                                                                                                       Соат 11-00.

Умумий чикарилган акциялар сони                                   - 1300000 дона

           Жойлаштирилган акциялар сони                                    - 1300000 дона

Иштирок этганлар:

1.Тошкент шахар  Савдо хизмат курсатиш сохаси ва

халк истеъмол моллари ишлаб чикариш  департаментининг

бўлим бошлиғи Хайдаров Бахтияр Тулкинович                  - 1248309 дона

2. «Тошбозорсавдо» уюшмаси кимматли когозлар булими

бошлиги Т.Камолов                                                          -  15091 дона

            Бошка юридик ва жисмоний шахслар                            -   346  дона

Жами : 12 та акциядор                            -  1263746 дона

            Жамият кузатув кенгашининг раиси Т.Камолов  сузга чикиб, руйхатдан 1263746 эга булган акциядорлар утганини, яъни жойлаштирилган акцияларга нисбатан  97,21 фоизни  ташкил этганини маълум килди.

            Демак йигилишни утказиш учун  кворум  мавжуд.

            Йигилиш жамият низомига кўра карор кабул килиш хукукига эга. Йигилиш очик деб эълон килинди.                      

            Йигилиш раёсатига Т.Камолов, Б.Хайдаров ва У.Отабоевларни сайлаш таклифи тушди ва бир овоздан тасдикланди.

Мажлис раиси Т.Камолов кун тартибидаги масалалар бюллетен орқали амалга оширилишини айтиб, овозларни санаш учун Кузатув кенгаши томонидан тузилган А.Мирасулов, М.Бурхонова ва Чиннибоевалардан иборат саноқ комиссияси таркибини тасдиқлашни таклиф этди.

Бошқа таклиф бўлмади ва ушбу таркиб тасдиқланди.

Мажлис раиси матбуотда куйидагича кун тартиби эълон килинганлигини маълум килди.

Мажлис кун тартиби:

1.  Жамиятнинг номини Узбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорланинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конунини мувофиклаштириш хакида.

2.    Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш.

3.  Эмиссиявий кимматли когозларни чикариш тугрисидаги  карорлари ва кимматлт когозлар чикарилуви эмиссия рисолаларига  узгартириш киритиш хакида.

4. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Ижроия орган хакида"ги низомини тасдиклаш.

5.  Жамиятнинг янги тахрирдаги "Кузатув кенгаш  хакида"ги низомини тасдиклаш.

6.  Жамиятнинг янги тахрирдаги " Умумий йигилиш  хакида"ги низомини тасдиклаш.

7. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Тафтиш  комиссияси хакида"ги низомини тасдиклаш.

8.  Жамиятнинг  ташкилий  тузилмасини тасдиклаш.

9.  Жамият (еки унинг шуъба корхонаси)га олиниши режалаштирилган кредит хакида.

Мажлис регламенти бир овоздан куйидагича булиши тасдикланди:

Асосий маърузачи учун – 5-10 дақиқа.

Сўзга чиқувчиларга – 3 дақиқагача.

Мажлис раиси кун тартибидаги биринчи масала бўйича сузни жамият директори   У.Отабоевга берди. У.Отабоев сўзга чикиб, 2014 йил 06 майда кабул килинган Узбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конунига жамиятнинг номини мувофиқлаштириш, яъни “Миробод деҳқон бозори” очиқ акциядорлик жамияти сўзини “Миробод деҳқон бозори” акциядорлик жамияти деб қонунга мувофиқлаштириш лозимлигини билдирди.

Шунингдек, жамият директори У.Отабоев ўз сўзида янги қонун талабларидан келиб чиқиб, жамиятнинг муҳри ва бурчак штампи, гувоқномаси, бланклари ва бошқа тегишли ҳужжатларини ўзгартириш лозимлигини айтиб ўтди ва жамиятнинг мухри ва бурчак штампи эскизи лойихалари билан йигилиш катнашчиларини таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича жамият мутахассиси А.Мирасулов сўзга чикиб, Узбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конуни талабларидан келиб чикиб, жамиятнинг янги тахрирдаги устави ишлаб чикилганлигини билдирди хамда ушбу устав билан йигилиш катнашчиларини таништирди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини суради.

            Кун тартибидаги учинчи масала бўйича сўз жамият мутахассиси А.Мирасуловга берилди. А.Мирасулов Узбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конунига жамиятнинг номи мувофиқлаштирилаётганлиги муносабати билан Адлия вазирлигидан 2009 йил 30 августда 2000-сон ракам билан давлат руйхатига олинган “Қимматли қоғозлар эмиссияси ва эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқарилишларини давлат рўйхатидан ўтказиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги низомга асосан жамиятнинг эмиссиявий кимматли когозларни чикариш тугрисидаги  карорларига  тегишли узгартириш киритилиб, ўрнатилган тартибда Кимматли когозлар бозорини  мувофиклаштириш  ва ривожлантириш марказидан руйхатдан ўтказилиши лозимлигини билдирди ва ўзгартиришлар матни билан йигилиш катнашчиларини таништирди.

Акциядорлардан учинчи масала буйича  мажлис раиси  бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини суради.        

         Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича жамият мутахассиси А.Мирасулов жамиятнинг янги тахрирдаги "Ижроия орган хакида"ги низоми Узбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конуни талабларидан келиб чикиб ишлаб чикилганлигини билдирди ва акциядорлардан фикр билдиришларини сўради.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини суради.

            Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича жамият мутахассиси А.Мирасулов жамиятнинг янги тахрирдаги "Кузатув кенгаш  хакида"ги низоми Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конуни талабларидан келиб чикиб ишлаб чикилганлигини билдирди ва акциядорлардан фикр билдиришларини сўради.

            Мажлис катнашчилари томонидан ушбу масала бўйича саволлар бўлмади.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

            Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича жамият мутахассиси А.Мирасулов жамиятнинг янги тахрирдаги "Умумий йигилиш хакида"ги низоми Узбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорларнинг хукукларини химоя қилиш тўғрисида"ги янги тахрирдаги қонуни талабларидан келиб чикиб ишлаб чикилганлигини билдирди ва акциядорлардан фикр билдиришларини суради.

            Мажлис катнашчилари томонидан ушбу масала бўйича саволлар бўлмади.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини суради.

            Кун тартибидаги еттинчи масаласи бўйича жамият мутахассиси А.Мирасулов жамиятнинг янги тахрирдаги "Тафтиш комиссияси хакида"ги низоми Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конуни талабларидан келиб чикиб ишлаб чикилганлигини билдирди ва акциядорлардан фикр билдиришларини суради.

            Мажлис катнашчилари томонидан ушбу масала бўйича саволлар бўлмади.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини суради.

            Кун тартибидаги саккизинчи  масала  бўйича жамият директори У.Отабоев сўзга чиқиб,  жамият  ташкилий  тузилмаси билан мажлис иштирокчиларини таништириб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол бўлмаганлиги сабабли акциядорлардан бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

  Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича жамият директори сўзга чикиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасида Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раислигида Тошкент шаҳар аҳолисини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисидаги Боз вазир томонидан 2014 йил 21 июнда тасдиқланган 96-сонли баёнда Пойтахт аҳолисини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида банклардан кредит маблағлари расмийлаштириб, фермер-хўжаликларига 40 фоизлик аванс маблағларини тўлаб бериш ва бошқа ишларни амалга ошириш вазифаси топширилган.

Шунингдек, ушбу баённинг 6 бандида банкдан олинадиган кредит муддати 18 ой, асосий қарз ва фоиз тўловлари бўйича 6 ойлик имтиёз даври билан йиллик 10%дан ошмайдиган миқдорда кредит маблағи ажратилиши кўрсатилганлигини ва бошқа бажариладиган ишлар ҳақида айтиб, бугунги кунда  5023.6 млн сўм кредит Қишлоқ қурилиш банкнинг Тошкент шахар минтақавий бўлимидан жамиятнинг номига расмийлаштирилаётганлиги, зарур бўлган ҳолларда жамият қошидаги “Элга хизмат Миробод” масъулияти чекланган жамият номига расмийлаштирилишини билдирди.

Ушбу масала бўйича савол –жавоблардан сўнг мажлис раиси акциядорлардан бюллетенларига ўз овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги барча масалалар куриб чикилди, овоз бериш натижалари аниқлангунга кадар танаффус эълон килинди.

(Танаффусдан сунг)

Санок хайъати мажлис катнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништириб, кун тартибидаги  масалалар бўйича овоз бериш натижалари куйидагича бўлганлигини маълум килди.

1. Жамиятнинг номини Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорланинг хукукларинихимоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги қонунини мувофиклаштириш хакида.

 1263746 рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0 овоз  билан тасдикланди..

2. Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш. 1263746  рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0  овоз  билан тасдикланди..

3. Эмиссиявий кимматли когозларни чикариш тўғрисидаги  қарорлари ва қимматли қогозлар чикарилуви эмиссия рисолаларига  ўзгартириш киритиш хакида. 1263746 рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0 овоз билан тасдикланди..

4. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Ижроия орган хакида"ги низомини тасдиклаш. 1263746 рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0 овоз билан тасдикланди..

5. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Кузатув кенгаш  хакида"ги низомини тасдиклаш. 1263746 рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0 овоз билан тасдикланди.

6. Жамиятнинг янги тахрирдаги " Умумий йигилиш  хакида"ги низомини тасдиклаш. 1263746 рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0  овоз билан тасдиқланди.

7. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Тафтиш  комиссияси хакида"ги низомини тасдиклаш.  1263746 рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0 овоз билан тасдикланди..

8. Жамиятнинг  ташкилий  тузилмасини тасдиклаш.  1263746  рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0  овоз билан тасдикланди..

9. Жамият (еки унинг шуъба корхонаси)га олиниши режалаштирилган кредит хакида. 1263746 рози, карши 0, бетараф 0, хакикий эмас 0 та овоз билан тасдиқланди.

Кун тартибида кўрилган масала юзасидан

Қарор қабул қилинди:

1. Жамиятнинг номи Узбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конунига мувофиклаштирилсин ва “Миробод деҳқон бозори” очиқ акциядорлик жамияти сўзлари “Миробод деҳқон бозори” акциядорлик жамияти сўзларига ўзгартирилсин.

1.1. Жамиятнинг мухри ва бурчак штампи эскизи лойихалари тасдиклансин.

2. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.

3. Жамиятнинг эмиссиявий кимматли когозларни чикариш тўғрисидаги қарорларига ўзгартириш киритилсин.

4. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Ижроия орган хакида"ги низоми тасдиклансин.

5. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Кузатув кенгаш  хакида"ги низоми тасдиклансин.

6. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Умумий йигилиш хакида"ги низоми тасдиклансин.

7. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Тафтиш комиссияси хакида"ги низоми тасдиклансин.

8. Жамиятнинг  ташкилий  тузилмаси тасдиклансин.

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасида Ўзбекистон Республикаси Бош вазири раислигида ўтказилган 2014 йил 21 июнда тасдиқланган 96-сонли баёнда кўрсатилган топшириқлар ижроси таъминлансин, пойтахт аҳолисини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида жамият томонидан кредит муддати 18 ой, асосий қарз ва фоиз тўловлари бўйича 6 ойлик имтиёз даври билан йиллик 10%дан ошмайдиган миқдорда 5023,6 млн сўм кредит маблағи Қишлоқ қурилиш банкнинг Тошкент шахар минтақавий филиалидан жамиятнинг номига расмийлаштирила-ётганлигига, зарур бўлган ҳолларда жамият қошидаги “Элга хизмат Миробод” масъулияти чекланган жамият номига расмийлаштирилишига рухсат берилсин.

10. Мазкур мажлис қарорларини бажарилишини назорат қилиш жамият директори  У.Т.Отабоевга  юклатилсин.

Баеннома имзоланган сана:   18.07.2014йил

Мажлис раиси                                                                                Т.Камолов

Баённомани олиб борган                                                          А.Мирасулов                                                                       

Чоп килиш E-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

 


Copyright © 2014-2024 Акциядорлик жамияти "Mirobod dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Диққат! Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг


100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси
  (+99871) 255-78-34
  info@mirobod-bozori.uz

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech