2014 йилга бизнес режаси

«Миробод» дехкон бозори ОАЖ бизнес режасининг

1.      Кириш кисми

            Илгор технология ва бозор иктисодиётининг янги йуналишлари  натижасида тадбиркорлик режаларини амалга ошириш билан боглик булган ташкилий бошкарув ва молия муаммоларини хал этишда бизнес режанинг роли бекиёсдир. Унда барча аник  курсаткичлар  акс этиши керак.

Бизнес режа - бу хужжат, унда аник вазиятда бизнеснинг мохияти, бошланиш имконияти, давоми ва унинг кенгайтирилиши лозим былади.

Бизнес режа бир канча мухим вазифаларни бажаради.

Бизнес режа жараёни фикрлашни жонлантиради тадбиркорликни пухталик билан уйлашга ва уз ишини турли нуктаи назардан тащлил килишга, хакикий имконият ва кийинчиликларни бахолашга мажбур килади.

Бизнес режанинг асосий омиллари.

·        корхона статуси ва катта кичиклиги.

·        режалаштирилиши, яъни янги ишлаб турган корхона фаолиятининг давоми.

·        режанинг максадли йуналиши.

·        бизнес хусусияти ва кийинчилиги.

·        керакли маълумот (акценти) ва ахборотнинг борлиги.

       2.  "Миробод дехкон бозори"ОАЖ  нинг ташкил топиши.

"Миробод дехкон бозори" ОАЖ, Тошкент шахар Миробод тумани Нукус кучасида жойлашган. Жамият 1996 йил 30 майдаги 317/2 сонли Миробод тумани Хокимининг карори билан ташкил этилган. Жамият савдо-сотик ва хизматлар курсатиш буйича фаолият юритади. "Миробод дехкон бозори" ОАЖ "Тошбозортайёрловсавдо" уюшмаси тизимига киради. "Миробод дехкон бозори"ОАЖ да жаъми 1375 та савдо урни мавжуд.

Шундан:- "Миробод дехкон бозори"да 961 та савдо урни;

- "Фаргона" йули номли шахобчада 338 та савдо урни;

- "Космос" номли шахобчасида 46 та урини;

-"Мунис" номли шахобчасида эса 30 та урин бор.

Ушбу хисобот Тошкент шахар савдо Департаменти, «Тошбозортайёрловсавдо» уюшмаси, Миробод тумани хокимияти, Миробод тумани Давлат солик инспекцияси ва Миробод тумани савдо Департаменти томонидан имзоланган савдо уринлари дислокациясига киритилган.

 (Жамиятнинг барча савдо жойлари дислокацияси тегишли хужжатларда  келтирилган).

Жамиятда хозирги кунда 68  та ходим мехнат килмокда.

3.      Муассислар

-         Тошкент шахар Хокимияти, 96,02 % акциялар эгаси

4 . Жамиятнинг низом фонди.

"Миробод дехкон бозори"ОАЖ нинг Низом фонди 819.000.000 сумни ташкил этади.

Номинали 630 сум булган 1.300.000 дона акциялари мавжуд.

·        Тошкент шахар Хокимиятининг улуши 96,02 % ,яъни 1248309 дона акция.

·        Эркин савдо улуши 3,98  % ,яъни 51691 дона акция.

5.      «Миробод дехкон бозори» ОАЖ хизматлари истеъмолчилари фаолиятининг хукукий  режими.

            «Миробод дехкон бозори» ОАЖнинг асосий истеъмолчилари, доимий асосда фаолиятни амалга оширувчи жисмоний ва юридик шахслар хисобланади.

            Хусусий тадбиркорлар томонидан истеъмол килинадиган хизматлар улуши жамият фаолиятининг тахминан 98% ташкил этади.

            5.Фаолият турлари.

-         Кишлок хужалик, озик-овкат, ноозик-овкат ва бошка истеъмол махсулотлари учун савдо жойлари ажратиш.

-         Жисмоний хукукий шахсларга шартнома асосида хона ва воситаларни ижарага бериш.

-         Коммунал ва бошка турдаги хизматлар курсатиш.

-         Бозор маъмуриятининг (еки унинг савдо харид корхоналари)     томонидан  амалга ошириладиган кишлок хужалиги товарларини тайерлаш, харид килиш ва сотиш.

Пуллик авто уловлар турар жойи хизмати;

-   Хожатхона хизмати;

-  Тош тарозиларни ижарага бериш хизмати;

-  Аравачалар хизмати;

      - Юкни тарозда тортиб бериш хизматлари киради.

«Миробод дехкон бозори» ОАЖ да  сотувга куйидагилар таклиф этилади:

       -  Озик овкат махсулотлари             - 99  %,

       - Ноозик  овкат махсулотлари        - 1  %.

                    6.Акциядорлик жамиятининг бошкарув  тузилмаси.

            Юкори бошкарув органи акциядорларнинг умумий мажлиси булиб, унинг ваколатига  куйидагилар киради:

-         жамият уставига узгартиришлар ва кушимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш;

-         жамиятни кайта ташкил этиш;

-         жамиятни тугатиш, тугатиш комиссиясини тайинлаш хамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиклаш;

-         жамият кузатув кенгашининг микдор таркибини белгилаш, унинг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тухтатиш;

-         эълон килинган акцияларнинг энг куп микдорини белгилаш;

-         жамиятнинг узтав жамгармасини купайтириш;

-         жамиятнинг узтав  жамгармасини камайтириш;

-         уз акцияларини кайтариб сотиб олиш;

-         жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини (тафтишчини) сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тухтатиш;

-         жамиятнинг аудитори ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини  тасдиклаш;

-         жамиятнинг йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш, унинг фойда ва зарарларини таксимлаш;

-         акцияларга айирбошланадиган кимматли когозларни сотиб олишда акциядорнинг имтиёзли хукукини кулламаслик тугрисида;

-         умумий йигилиш регламентини тасдиклаш;

-         акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

-         жамият  уставининг 16.9-моддасида назарда тутилган холларда битимлар тузиш;

-         жамият уставида назарда тутилган холларда жамиятнинг мол-мулк сотиб олиши ва мол-мулкни бегоналаштириши билан боглик йирик битимларни тузиш;,

Акциядорлар умумий йигилишининг мутлок ваколатига киритилган масалалар хал килиш учун жамият ижроия органига берилиши мумкин эмас.

7.Акциядорлик  жамиятининг назорат  органи.

            Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув Кенгаши бошкарув функцияларидан ташкари, ижроия органининг харакати устидан назорат фаолиятини амалга оширади.

            «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукини химоя килиш тугрисида»ги конунга асосан, акциядорлик жамиятида молиявий фаолиятини назорат килувчи махсус орган кузда тутилган булиб, тафтиш хайъати 3 кишидан таркиб топган.

            Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги 215-сонли карорига асосан  ички аудит хизмати жорий этилган булиб, ички аудит хизмати 2 кишидан таркиб топган.

8. Асосий хукукий – меъёрий базаси.

            - «Узбекистон Республикаси худудига товарлар олиб келинишини тартибга солиш тугрисида»ги 2002 йил 6 май 154-карори

-         «Республикага истеъмол товарарини ноконуний олиб келинишини ва сотилишининг олдини олиш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2002 йил 19 июн 257-карори.

-         «Лицензиялашни бекор килиш хамда истеъмол товарларини олиб келиш ва Узбекистон Республикаси ички бозорида сотишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2002 йил 20 август 295-карори

-         «Юридик ва жисмоний шахсларни руйхатдан утказишни хамда улар томонидан савдо фаолиятини амалга оширилишини тартибга солиш чора – тадбирлари тугрисида»ги 2002 йил 26 ноябр 107-карори.

-         «Патта тугрисидаги конун» - 1993 йил 9 декабрдаги  407 карори.

-         «Узбекистон иктисодиетида хусусий секторнинг ахамияти ва улушини тубдан ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги Узбекисон Республикаси Президентининг 2003 йил 28 январдаги 3202-Фармони.

-         «Хусусийлаштирилган  корхоналарда корпоратив бошкарувни  такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2003 йил 19 апрелдаги 189-карори.

-         «Ноозик-овкат махсулотлари билан савдо килишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2004 йил 29 июлдаги 330-карори.

-         «Тижорат фаолияти учун мулжалланган  товарларни олиб келувчи жисмоний шахсларни руйхатдан утказишни тартибга солиш чора тадбирлари тугрисида»ги  2004 йил 12 августдаги 387-карори.

-         «Тижорат фаолияти учун мулжалланган товарларни олиб келувчи  юридик шахс булмаган якка тартибдаги тадбиркорларни  давлат руйхатидан утказиш, хисобга куйиш ва импорт операциялари субъектларининг хисобга олиш карталарини бериш тартиби тугрисидаги низомни тасдиклаш хакида»ги 2004 йил 2 сентябрдаги 413-сонли карори.

-         Узбекистон Республикаси Президентининг  «Кимматли  когозлар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2006 йил 27 сентябрдаги 475- сонли  карори.

-         Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг  2006 йил 16 октябрдаги 215-сонли карори.

-         Узбекистон Республикаси Президентининг  «Иктисодиет реал сектори корхоналарининг молиявий баркарорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2008 йил 18 ноябрдаги Фармони

9.«Миробод  дехкон бозори» ОАЖнинг 2013 йил   

якунлари  буйича  даромадлар ва харажатлар сметаси.

Курсатгичлар

режа

амалда

фарки

%

Даромад

       

1. Жой хаки

648790,0

733970.7

85180.7

113.1

2. Хизмат хаки

314500,0

319708.0

5208.0

101,6

Ш.ж.автотухташ жойи

90000,0

89079.7

-920.3

98.9

СХК товар айланмаси

12000,0

80528.5

68528.5

671

3. СХК даромади

1200,0

1394.7

194.7

116.2

4. Ижара хаки

1831500.0

1843786.6

12286.6

100.7

Шу жум: Инфратузилма даромади

0,0

926.4

926.4

926.4

5. Комунал  хизматлар

97000,0

102187.6

5187.6

105.3

6.Банк фоизи даромади

0

0

0

0

7. Дивиденд

0

0

0

0

8.Акция даромади

0

0

0

0

9.Бошка даромадлар

6000,0

6616,6

616,6

110,2

Жами даромадлар

2898990

3007664.2

108674.2

103.7

Мажбурий ажратмалар

       

1.  1,6 % пенсия жамгармаси

46383.8

48122.6

1738.8

103.7

2.  1,4 % йул жамгармаси

40585.9

42107.3

1521.4

103.7

3.  0,5 % мактаб фондига

14495.0

15038.3

543.3

103,4

Жаъми ажратмалар

101464.7

105267.2

3803.5

103,4

Даромадлар колдиги:

2797525.4

2902396.0

104870.6

103.4

         

1. 50%ГНИга солик

1355338.0

1404694.8

49336.8

103,6

2.Аъзолик бадали

144949.5

150018.2

5068.7

103,5

3.Автотухташ жойи солиги

85957.2

85957.2

0,0

100,0

Автотухташ 3,5 %

       

Даромадлар колдиги

1211280.7

1258203.5

46922.8

103,8

ХАРАЖАТЛАР

       

1. Ойлик

533806.0

548406.9

14600.9

86.5

2. 25 % ажратма

133518.6

128147.3

-5371.3

95.9

3. Сув ва канализация

29500.0

34526.8

5026.8

112,7

4. Электр куввати

47000.0

59388.0

12388.0

118,8

5. Дезинфек.харажат

3600.0

2996.5

-603.5

78,4

6. Г а з

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Махсустранс

54000.0

32744.0

-21256.0

68,1

8. Транспорт Харажатлари

12000.0

10677.5

1322.9

96,8

9.Иссиклик энергияси

1200,0

0.0

-1200,0

0

10. Телефон

1200,0

2686.8

1486.8

223.9

11. Муниципиал милиц

ходимлари

36000,0

35064.0

-936.0

97,4

12. Жорий Таъмирлаш

40900.0

32386.0

-8514.0

79.1

13. Кечиктирилган .харажатлар

0,0

0,0

0,0

0

14. Асосий воситаларни эскириши.

41000.0

53093.4

12093.4

129.4

15. Банк фоизи хизмати

18000.0

17853.0

-146.8

99.1

16. Талон харажат.

600,0

0,0

-600,0

0

17. Бошка харажатлар

76000,0

112255.8

36255.8

147.7

Жаъми харажатлар

1028324.6

1070225.8

41901.2

104

СОФ ФОЙДА2014

182956.1

201094.6

18138.5

110.1

 «Миробод дехкон бозори» ОАЖнинг  2013  йилдаги  ташкилий  тузилиш.

Жамият рахбарияти директор ўринбосарлари, бўлим бошликлари:

Жамият директори                                                                                     У.Отабоев

Жамият директорининг 1-уринбосари                                                Р.Юсупжонов  

Жамият бош мухосиби                                                                         М.Худаярова

Жамият кимматли когозлар мутахассиси                                    Г.М.Ибрагимова

Жамият иктисодчи                                                                           З.Чинибаева

Жамият бош мухандиси                                                                                Д.Адилов

Жамият СХК рахбари                                                                                         Б.Утаев

Жамият хукукшуноси                                                                                 Э. Ярматов

10.«Миробод» дехкон бозори ОАЖнинг 2014 йил учун даромадлар ва харажатлар режаси.

Курсатгичлар

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

2014 йил

Даромад

         

1. Жой хаки

158600.0

226800.0

241300.0

230900.0

857600.0

2. Хизмат хаки

73000.0

94200.0

101400.0

100200.0

371800.0

Ш.ж.автотухташ жойи

22500.0

27000.0

27000.0

27000.0

103500.0

СХК товар айланмаси

30000

30000

30000

30000

120000

3. СХК даромади

1800.0

1800.0

1800.0

1800.0

7200.0

4. Ижара хаки

457500.0

506917.0

506917.0

506917.0

197251.0

5. Комунал  хизматлар

25000

27000

27000

27000

106000

6.Банк фоизи даромади

0

0

0

0

0

7. Дивиденд

0

0

0

0

0

8.Акция даромади

0

0

0

0

0

9.Бошка даромадлар

1500

5200

5400

5400

17500

Жами даромадлар

717400.0

864917.0

88817.0

872217.0

3338351.0

Мажбурий ажратмалар

         

1.  1,6 % пенсия жамгармаси

11478.4

13838.7

14141.1

13955.5

53413.6

2.  1,4 % йул жамгармаси

10043.6

12108.8

12373.1

12211.9

46736.9

3.  0,5 % мактаб фондига

3587.0

4324.6

4419.1

4361.1

16691.8

Жаъми ажратмалар

25109.0

30272.2

30933.6

30527.6

116842.3

Даромадлар колдиги:

692291.0

834644.9

852883.4

841689.4

3221508.7

           

1. 50%ГНИга солик

335289.3

404295.0

413414.2

407817.2

1560815.6

2.Аъзолик бадали

35870.0

43245.9

44190.9

43610.9

166917.6

3.Автотухташ жойи солиги

21490,5

25948.5

25948.5

25948.5

99336.0

Автотухташ 3,5 %

787,5

787,5

787,5

787,5

3150,0

Даромадлар колдиги

299641.3

361155.6

369329.9

364312.9

1394439.6

ХАРАЖАТЛАР

         

1. Ойлик

145000

153000

153000

153000

604000

2. 25 % ажратма

36250

38250

38250

38250

151000

3. Сув ва канализация

8950

10500

10500

10500

40450

4. Электр куввати

10500

13500

13500

13500

51000

5. Дезинфек.харажат

1050

1050

1050

1050

4200

6. Г а з

0

0

0

0

0

7. Махсустранс

9000

15000

15000

15000

54000

8. Транспорт Харажатлари

3000

3000

3000

3000

12000

9.Иссиклик энергияси

0

0

0

0

0

10. Телефон

1000

1000

1000

1000

4000

11. Муниципиал милиц

ходимлари

9600

9000

9000

9000

36600

12. Жорий Таъмирлаш

10000

10451

12000

11000

43451

13. Кечиктирилган .харажатлар

0

0

0

0

0

14. Асосий воситаларни эскириши.

10500

13300

13500

13200

50500

15. Банк фоизи хизмати

4550

5000

5000

5000

19550

16. Талон харажат.

0

0

0

0

0

17. Бошка харажатлар

13500

20000

22000

23000

78500

Жаъми харажатлар

262900

293051

296800

296500

1149251

СОФ ФОЙДА2014

36741.3

68104.6

72529.9

67812.9

245188.6

               

«Миробод дехкон бозори» ОАЖ тизимининг хукукий тартиби.

            Жамият хизматидан асосан хусусий тадбиркорлар, кишлок хўжалиги махсулотлари савдоси билан шугулланувчилар хамда харидорлар фойдаланадилар.

            Кўрсатилган хизматлар ва жой хаклари Тошкент шахар хокимияти карорлари асосида ундирилади. Кузатув Кенгаши карори ва акциядорларнинг Умумий мажлиси томонидан кабул килинган даромадлар ва харажатлар сметаси асосида тузилган тариф буйича ундирилади.

            Жамият  2014  йил учун 3338351.0минг сўм ялпи даромад  режалаштирмокда.

Шундан:

Мажбурий харажатлар                            1070751,0     минг сўм;

Бошка харажатлар                                    78500.0         минг сўм;

Соф даромад (Соф фойда)                               245188.6          минг.сўм;

олиниши режалаштирилган.

Шу билан бирга «Миробод дехкон бозори» ОАЖ рахбарияти 2014 йилда жамиятнинг ички имкониятларидан келиб чикган холда, жамият тизимида фаолият курсатаетган савдо-харид корхонаси ишини  ривожлантириш  ва бозор худудининг буш булган жойларидан унумли фойдаланиш  учун жамият хисобидан еки тадбиркорларнинг маблагларини жалб килган холда, бозорнинг марказий кириш кисмига  кушимча тургун савдо дуконлари  урнатилади.

Жамият бошкаруви ишчи ходимларни бажараётган иш кўлами, унинг сифатига караб моддий ва маънавий рагбатлантириш ишларини олиб боради. Айрим холларда шартнома асосида вактинча ишчи кучи ёллаш хукукига эга.

            Жамият Кузатув Кенгашининг карори асосида хайрия ишлари  кўрсатилади  ва кузда тутилмаган харажатлар микдорини  куриб чикиб, амалга оширилади.

            «Наврўз», «Мустакиллик», «Янги йил», «Хайит» байрамлари олдидан шахобчаларда тозалик кунлари ўтказилиб, хар хил хайриялар кўрсатилади ва жамият худуди байрамона безатилади.

«Миробод дехкон бозори» ОАЖ олинган соф фойдага караб акциядорларнинг умумий мажлисивакузатувкенгаши карори асосида дивиденд бериш  хукукига эга.

Жамиятнинг 2014 йил учун белгиланган фаолиятида  сохамизга тегишли  Узбекистон Республикаси Президенти Фармонлари, Вазирлар Махкамасининг карорлари ва  юртбошимизнинг маърузаларида кутарилган масалаларни бажаришга асосий эътибор берилади. Хусусан, барча хаетий масалалар ижроия органининг кундалик режавий йигилишларида атрофлича мухокама килиниб, белгиланган тадбир ва  кабул  килинган  карорлар асосида   иш  олиб  борилади.

 Жа

Жамият директори У.Отабоев
Бош бухгалтер М.Худаярова
Иктисодчи З.Чинибаева

Чоп килиш E-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

 


Copyright © 2014-22 Акциядорлик жамияти "Mirobod dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Диққат! Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг


100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси
  (+99871) 255-78-34
  info@mirobod-bozori.uz