2020 йил Бизнес режаси

“Миробод” деҳкон бозори АЖ бизнес режасининг

  1. 1.Кириш қисми

         Илғор технология ва бозор иқтисодиётининг янги йўналишлари натижасида тадбиркорлик режаларини амалга ошириш билан боғлик бўлган ташкилий бошқарув ва молия муаммоларини хал этишда бизнес режанинг роли бекиёсдир. Унда барча аник кўрсаткичлар акс этиши керак.

Бизнес режа - бу ҳужжат, унда аниқ вазиятда бизнеснинг мохияти, бошланиш имконияти, давоми ва унинг кенгайтирилиши лозим бўлади.

Бизнес режа бир канча мухим вазифаларни бажаради.

Бизнес режа жараёни фикрлашни жонлантиради тадбиркорликни пухталик билан уйлашга ва ўз ишини турли нуктаи назардан тахлил қилишга, хақиқий имконият ва қийинчиликларни бахолашга мажбур қилади.

Бизнес режанинг асосий омиллари.

  • корхона статуси ва катта кичиклиги.
  • режалаштирилиши, яъни янги ишлаб турган корхона фаолиятининг давоми.
  • режанинг максадли йуналиши.
  • бизнес хусусияти ва кийинчилиги.
  • керакли маълумот (акценти) ва ахборотнинг борлиги.

       2. "Миробод дехкон бозори"АЖ нинг ташкил топиши.

"Миробод дехкон бозори" АЖ, Тошкент шахар Миробод тумани Нукус кўчасида жойлашган. Жамият 1996 йил 30 майдаги 317/2 сонли Миробод тумани ҳокимининг қарори билан ташкил этилган. Жамият савдо-сотик ва хизматлар курсатиш бўйича фаолият юритади. "Миробод дехкон бозори" АЖ "Муниципиал активларни бошқариш маркази" Бозор ва савдо комплекслари департаменти тизимига киради. "Миробод дехкон бозори"АЖ да жаъми 1073 та савдо ўрни мавжуд.

Шундан:- "Миробод дехкон бозори"да 700 та савдо ўрни;

- "Фаргона" йули номли шахобчада 338 та савдо ўрни;

-"Мунис-1" номли шахобчасида эса 20 та савдо ўрни;

-"Мунис-2" номли шахобчасида эса 15 та савдо ўрни бор.

Ушбу хисобот Тошкент шахар хокимияти, «Муниципиал активларни бошқариш маркази» Бозор ва савдо комплекслари департаменти , Миробод тумани хокимияти, Миробод тумани Давлат солик инспекцияси, Мирообод туман ЁХБ, Миробод туман ДСЭНМ ва Миробод тумани архитектори томонидан имзоланган савдо ўринлари дислокациясига киритилган.

(Жамиятнинг барча савдо жойлари дислокацияси тегишли хужжатларда келтирилган).

Жамиятда хозирги кунда 51 та ходим мехнат килмокда.

  1. 3.Муассислар

-         Тошкент шахар Хокимияти, 96,02 % акциялар эгаси

4 . Жамиятнинг низом фонди.

"Миробод дехкон бозори" АЖ нинг Низом фонди 1.157.000.000 сумни ташкил этади.

Номинали 890 сум булган 1.300.000 дона акциялари мавжуд.

  • Тошкент шахар Хокимиятининг улуши 96,02 % ,яъни 1248309 дона акция.
  • Эркин савдо улуши 3,98 % ,яъни 51691 дона акция.
  1. 5.«Миробод деҳқон бозори» АЖ ҳизматлари истеъмолчилари фаолиятининг хукукий режими.

         «Миробод дехкон бозори» АЖнинг асосий истеъмолчилари, доимий асосда фаолиятни амалга оширувчи жисмоний ва юридик шахслар хисобланади.

         Хусусий тадбиркорлар томонидан истеъмол килинадиган хизматлар улуши жамият фаолиятининг тахминан 98% ташкил этади.

           5.Фаолият турлари.

-         Кишлок хужалик, озик-овкат, ноозик-овкат ва бошка истеъмол махсулотлари учун савдо жойлари ажратиш.

-         Жисмоний хукукий шахсларга шартнома асосида хона ва воситаларни ижарага бериш.

-         Коммунал ва бошка турдаги хизматлар кўрсатиш.

-         Бозор маъмуриятининг (еки унинг савдо харид корхоналари)     томонидан амалга ошириладиган кишлок хужалиги товарларини тайерлаш, харид килиш ва сотиш.

- Пуллик автоуловлар турар жойи хизмати;

-   Хожатхона хизмати;

- Тош тарозиларни ижарага бериш хизмати;

- Аравачалар хизмати;

     - Юкни тарозда тортиб бериш хизматлари киради.

«Миробод дехкон бозори» АЖ да сотувга куйидагилар таклиф этилади:

       - Озик овкат махсулотлари            - 96 %,

       - Ноозик овкат махсулотлари        - 4 %.

                   6.Акциядорлик жамиятининг бошкарув тузилмаси.

         Юкори бошқарув органи акциядорларнинг умумий мажлиси бўлиб, унинг ваколатига қуйидагилар киради:

-         жамият уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш;

-         жамиятни кайта ташкил этиш;

-         жамиятни тугатиш, тугатиш комиссиясини тайинлаш хамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиклаш;

-         жамият кузатув кенгашининг микдор таркибини белгилаш, унинг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тухтатиш;

-         эълон килинган акцияларнинг энг кўп микдорини белгилаш;

-         жамиятнинг узтав жамгармасини кўпайтириш;

-         жамиятнинг узтав жамгармасини камайтириш;

-         ўз акцияларини кайтариб сотиб олиш;

-         жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини (тафтишчини) сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тўхтатиш;

-         жамиятнинг аудитори ва унга тўланадиган хизмат хаки микдорини тасдиклаш;

-         жамиятнинг йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш, унинг фойда ва зарарларини тақсимлаш;

-         акцияларга айирбошланадиган кимматли когозларни сотиб олишда акциядорнинг имтиёзли хукукини қўлламаслик тугрисида;

-         умумий йигилиш регламентини тасдиклаш;

-         акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

-         жамият уставининг 16.9-моддасида назарда тутилган холларда битимлар тузиш;

-         жамият уставида назарда тутилган холларда жамиятнинг мол-мулк сотиб олиши ва мол-мулкни бегоналаштириши билан боглик йирик битимларни тузиш;,

Акциядорлар умумий йигилишининг мутлок ваколатига киритилган масалалар хал килиш учун жамият ижроия органига берилиши мумкин эмас.

7.Акциядорлик жамиятининг назорат органи.

         Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув Кенгаши бошкарув функцияларидан ташкари, ижроия органининг харакати устидан назорат фаолиятини амалга оширади.

         «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукини химоя килиш тугрисида»ги конунга асосан, акциядорлик жамиятида молиявий фаолиятини назорат килувчи махсус орган кўзда тутилган бўлиб, тафтиш хайъати                3 кишидан таркиб топган.

        

8. Асосий хукукий – меъёрий базаси.

. «Юридик ва жисмоний шахсларни рўйхатдан ўтказишни хамда улар томонидан савдо фаолиятини амалга оширилишини тартибга солиш чора – тадбирлари тўғрисида»ги 2002 йил 26 ноябр 107-қарори.

-         «Патта туғрисидаги конун» - 1993 йил 9 декабрдаги 407 қарори.

-         «Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий секторнинг ахамияти ва улушини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекисон Республикаси Президентининг 2003 йил 28 январдаги 3202-Фармони.

-         «Тижорат фаолияти учун мўлжалланган товарларни олиб келувчи жисмоний шахсларни рўйхатдан ўтказишни тартибга солиш чора тадбирлари тугрисида»ги 2004 йил 12 августдаги 387-қарори.

-         «Тижорат фаолияти учун мўлжалланган товарларни олиб келувчи юридик шахс бўлмаган якка тартибдаги тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказиш, хисобга қўйиш ва импорт операциялари субъектларининг хисобга олиш карталарини бериш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш хакида»ги 2004 йил 2 сентябрдаги 413-сонли қарори.

-         Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Кимматли когозлар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2006 йил 27 сентябрдаги 475- сонли қарори.

-         Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги 215-сонли карори.

-         Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Иктисодиёт реал сектори корхоналарининг молиявий баркарорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2008 йил 18 ноябрдаги Фармони

-         «Хусусийлаштирилган корхоналарда корпоратив бошкарувни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2014 йил 7 апрелдаги 27-қарори.

-         Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Кимматли когозлар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари туғрисида»ги 2014 йил 06 майдаги 370- сонли қарори.

-         Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ 2340 сонли қарори.

-         Ўзбекистон Республикасининг 09.01.2018 йилдаги“Айрим қонун хужжатларига ўзгартириш киритиш хақида”ги №ЗРУ-459- сонли қонуни

9.«Миробод дехкон бозори» АЖнинг 2019 йил

якунлари бўйича даромадлар ва ҳаражатлар сметаси.

Курсатгичлар

режа амалда фарки %
Даромад
1. Жой хаки 1778757.0 1824156.4 45399.4
2. Хизмат хаки 713916.0 829473.1 115557.1
Ш.ж.автотухташ жойи 408787.0 472325.5 63538.5
СХК товар айланмаси 329000.0 90908.7 -238091.3

3. СХК даромади

6580.0 2836.2 -3743.8

4. Ижара хаки

3741035.0 3911985.8 170950.8
Шу жум: Инфратузилма даромади 9331.5 7920.2 -1411.3

9.Бошка даромадлар

204336.0 280536.4 76200.4
Жами даромадлар 6453955.5 6856908.1 402952.6
Мажбурий ажратмалар
1. 50% ДСИга солик 3226977.8 3428454.05 201476.3
Даромадлар қолдиғи 3226977.8 3428454.05 201476.3
ЖОРИЙ ХАРАЖАТЛАР
1. Иш хақи 1587000.0 1587635.1 635.1
2. 25 % ажратма 396750.0 372703.0 -24047.0
3. Сув ва канализация 49400.0 37372.7 -12027.3
4. Электр куввати 150500.0 107818.1 -42681.9
5. Дезинфек.харажат 7100.0 7682.3 582.3
6. Г а з 0 0 0 0
7. Махсустранс 49500.0 36282.0 -13218.0
8. Транспорт Харажатлари 23000.0 8410.3 -14589.7
9.Иссиклик энергияси 0 0 0 0
10. Телефон 5500.0 5697.3 197.3

11. Муниципиал милиц

ходимлари

158000.0 161229.6 3229.6
12. Жорий Таъмирлаш 80000.0 286219.8 206219.8
13. Кечиктирилган .харажатлар 0 0 0 0
14. Асосий воситаларни эскириши. 31400.0 42751.6 11351.6
15. Банк фоизи хизмати 27600.0 20982.6 -6617.4
16.Автотўхташ йиғими           7-минимал 0 0 0 0
17. Бошка харажатлар 162000.0 191394.1 29394.1
Жаъми харажатлар 2727750.0 2866178.5 138428.5
СОФ ФОЙДА 499227.8 562275.6 63047.8
ЗАРАР 0 0 0 0
Рентабеллик даражаси 7.7 8.2 0 0

 

«Миробод дехкон бозори» АЖнинг 2019 йилдаги ташкилий тузилиш.

Жамият рахбарияти директор ўринбосарлари, бўлим бошликлари:

Жамият директории                                                              А.А.Туйчиев

Жамият директорининг ўринбосари                                   Б.Г.Рустамов  

Жамият бош мухосиби                                                           М.А.Худаярова

Жамият кимматли когозлар мутахассиси                       А.У..Мирасулов

Жамият иктисодчи                                                              М.Н.Араббаева

Жамият бош мухандиси                                                      Н.Б.Нишанов

Жамият хукукшуноси                                                          Ш.Ю.Жураев

10.«Миробод дехкон бозори АЖнинг 2020 йил учун даромадлар ва харажатлар режаси.

Курсатгичлар

1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак 2020 йил
Даромад
1. Жой хаки 375000.0 478000.0 485000.0 485000.0 1823000.0
2. Хизмат хаки 147000.0 205000.0 206000.0 206000.0 764000.0
Ш.ж.автотухташ жойи 95000.0 124000.0 126000.0 126000.0 471000.0

3. Ижара хаки

1020800.0 1066000.0 1100000.0 1100000.0 4286800.0
4. Инфратузилма 2115.0 2115.0 2115.0 2115.0 8460.0

5.Бошка даромадлар

17100.0 23100.0 25100.0 25100.0 90400.0

Жами даромадлар

1562015.0 1774215.0 1818215.6 1818215.0 6972660.0
Бозор даромадлари солиғи
ДСИ 781007.5 887107.5 909107.5 909107.5 3486330.0
Даромадлар колдиги 781007.5 887107.5 909107.5 909107.5 3486330.0
ХАРАЖАТЛАР
1. Иш хақи 474000.0 485000.0 495000.0 500000.0 1954000.0
2. 25 % ажратма 56880.0 58200.0 59400.0 60000.0 234480.0
3. Сув ва канализация 12000.0 13000.0 13000.0 13000.0 51000.0
4. Электр куввати 30000.0 42000.0 42000.0 42000.0 156000.0
5. Дезинфек.харажат 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 8000.0
6. Г а з 0 0 0 0 0
7. Махсустранс 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0 40000.0
8. Транспорт Харажатлари 6000.0 6000.0 6000.0 6000.0 24000.0
9.Иссиклик энергияси 0 0 0 0 0
010. Телефон 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 6000.0

11. Муниципиал милиц

ходимлари

40000.0 43000.0 42000.0 43000.0 169000.0
12. Жорий Таъмирлаш 3000.0 32000.0 38000.0 35000.0 108000.0
13. Кечиктирилган .харажатлар 0 0 0 0 0
14. Асосий воситаларни эскириши. 8250.0 8400.0 8400.0 8400.0 33450.0
15. Банк фоизи хизмати 8000.0 8000.0 8000.0 8000.0 32000.0
16. Автотўҳташ йиғими 0 0 0 0 0
17. Бошка харажатлар 20000.0 52000.0 53000.0 52000.0 177000.0

Жаъми харажатлар

671630.0 761100.0 779300.0 780900.0 2992930.0

СОФ ФОЙДА

109377.5 126007.5 129807.5 128207.5 493400.0
Рентабеллик даражаси 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1

11.Кўрсатгичлар СЙК (КПЭ) бўйича жамият фаолияти самарадорлигини бахолаш мезонлари.

 

Кўрсатгичлар 1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак
Аниқ оғирлиги Прогнозное (мақсад қиймати) Аниқ оғирлиги Прогнозное (мақсад қиймати) Аниқ оғирлиги Прогнозное (мақсад қиймати) Аниқ оғирлиги Прогнозное (мақсад қиймати)

стандарт

1 Актифлар бўйича қайтиш 10 10 10 10 10 10 10 10

0.05

2 Мутлоқ ликвидлик нисбати 10 2 10 2 10 2 10 2

0.2

3 Молиявий мустақиллик нисбати 25 25 25 25 25 25 25 25

1

4 Кун тўланадиган айланмаси хисоби 20 50 20 50 20 50 20 50

90

5 Кун дебиторлик хисоби 20 50 20 50 20 50 20 50

90

6 Қамров даражаси (қайта суғурталанувчиларнинг тўлов қобилияти) 15 5 15 5 15 5 15 5

1.25

Жами (ИКЭ) 100 100 100 100

«Миробод дехкон бозори» АЖ тизимининг хукукий тартиби.

         Жамият хизматидан асосан хусусий тадбиркорлар, кишлок хўжалиги махсулотлари савдоси билан шугулланувчилар хамда харидорлар фойдаланадилар.

         Кўрсатилган хизматлар ва жой хаклари Тошкент шахар хокимияти карорлари асосида ундирилади. Кузатув Кенгаши карори ва акциядорларнинг Умумий мажлиси томонидан кабул килинган даромадлар ва харажатлар сметаси асосида тузилган тариф буйича ундирилади.

         Жамият 2020 йил учун 6972660.0 минг сўм ялпи даромад режалаштирмокда.

Шундан:

Жорий харажатлар             2815930,0                    минг сўм;

Бошка харажатлар              177000,0             минг сўм;

Соф даромад (Соф фойда)  493400.0                     минг.сўм;

олиниши режалаштирилган.

Шу билан бирга «Миробод дехкон бозори» АЖ рахбарияти 2020 йилда жамиятнинг ички имкониятларидан келиб чикган холда, жамият тизимида фаолият кўрсатаётган савдо-харид корхонаси ишини ривожлантириш ва бозор худудининг бўш бўлган жойларидан унумли фойдаланиш учун жамият хисобидан еки тадбиркорларнинг маблагларини жалб килган холда, бозорнинг марказий кириш кисмининг ўнг томонидаги қайта капитал қурилиш олиб борилган вақтда беркитиб юборилган бозор ер тўла қисмида жойлашган жамоат хожатхонасини капитал таъмирлаб, ишга тушириш,тегишли ташкилотлар билан келишилган холда енгил типдаги савдо дўконларини қуриб ишга тушириш.

Жамият бошкаруви ишчи ходимларни бажараётган иш кўлами, унинг сифатига караб моддий ва маънавий рагбатлантириш ишларини олиб боради. Айрим холларда шартнома асосида вактинча ишчи кучи ёллаш хукукига эга.

         Жамият Кузатув Кенгашининг карори асосида хайрия ишлари кўрсатилади ва кузда тутилмаган харажатлар микдорини кўриб чикиб, амалга оширилади.

         «Наврўз», «Мустакиллик», «Янги йил», «Хайит» байрамлари олдидан шахобчаларда тозалик кунлари ўтказилиб, хар хил хайрия тадбирлари ўтказилади ва жамият худуди байрамона безатилиб, байрам савдо ярмаркалари ташкил этилади..

«Миробод дехкон бозори» АЖ олинган соф фойдага караб акциядорларнинг умумий мажлиси ва кузатув кенгаши карори асосида дивиденд бериш хукукига эга.

Жамиятнинг 2020 йил учун белгиланган фаолиятида сохамизга тегишли Узбекистон Республикаси Президенти Фармонлари, Вазирлар Махкамасининг карорлари ва юртбошимизнинг маърузаларида кутарилган масалаларни бажаришга асосий эътибор берилади. Хусусан, барча хаетий масалалар ижроия органининг кундалик режавий йигилишларида атрофлича мухокама килиниб, белгиланган тадбир ва кабул килинган карорлар асосида   иш олиб борилади.

Жамият директори                                                   А.А.Туйчиев

Бош бухгалтер                                                              М.А.Худаярова

Иктисодчи                                                                      М.Н.Араббаева                 

 

 

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

 


Copyright © 2014-21 Акциядорлик жамияти "Mirobod dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Диққат! Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг


100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси
  (+99871) 255-78-34
  info@mirobod-bozori.uz