Text to speech   Click to listen highlighted text! Text to speech Powered By GSpeech

ЭМИТЕНТНИНГ 2023 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

ЭМИТЕНТНИНГ 2023 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

 

Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи

Миробод  туман давлат солиқ инспекцияси

  Ҳисоботни тасдиқлаш санаси    15.02.2024 йил
1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ
Биржа тикерининг номи:* -
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Тошкент шахри Миробод туман Нукус кўчаси
Почта манзили: Тошкент шахри Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015
Электрон почта манзили:* “mirobod.dehqonbozori@mail.ru. ”
Расмий веб-сайти:* www mirobod-bozori uz
3. БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: АТБ Қишлоқ қурилиш банк Тошкент шахар минтақавий филиали
Ҳисоб рақами: 2020 8000 1001 2294 7001
МФО: 00452
4. РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: Адлия Вазирлиги № 7087  19.01.1999 йил.
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 200985272
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:
МШТ: 144
КТУТ: 01574275
ХХТУТ: 68201
МҲОБТ: 1726279
5. ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: 0,3908
  Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: 21,21
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: 5,26
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

39,53

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: 18,0
6. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ
Оддий акциялар бўйича*
бир дона акцияга сўмда: 1160
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 130,3 %
Имтиёзли акциялар бўйича
бир дона акцияга сўмда: 0
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*
бир дона қимматли қоғозга сўмда: 0
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: 0
7. ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК
Оддий акциялар бўйича*
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 1070425960
олдинги даврлар якуни бўйича (минг сўмда): 7853000
Имтиёзли акциялар бўйича*
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0
8. МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
Ўзгариш санаси Ф.И.Ш. Лавозими Эмитентнинг қарор қабул қилган органи Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)
қарор қабул қилинган сана вазифага киришиш санаси
1

14.03.2024 й

Кузатув кенгаши

Камолов Толмас Каримович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК мутахасис Умумий йиғилиш Киритилди
2

14.03.2024 й

Кузатув кенгаши

Раззаков Ахад Анвароваич “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори Умумий йиғилиш Киритилди
  3

14.03.2024 й

Кузатув кенгаши

Ирматов Мурод Абдукахарович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК директори уринбосари Умумий йиғилиш Чиқарилди
  4

14.03.2024 й

Кузатув кенгаши

Туляганов  Файзулла Абдуллаевич Мустакил аъзо Умумий йиғилиш Киритилди
  5

14.03.2024 й

Кузатув кенгаши

Ганиев Дилмурод Иркинович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департамент бошлик уринбосари Умумий йиғилиш

Чиқарилди

  6

14.03.2024 й

Кузатув кенгаши

Шамансуров Шоаброр Шамахкамович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департамент бошлик уринбосари Умумий йиғилиш

Киритилди

  7

14.03.2024 й

Кузатув кенгаши

Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК етакчи мутахасис Умумий йиғилиш Киритилди
9. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: 0
Қимматли қоғознинг тури: 0
Қимматли қоғозларнинг сони: 0
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: 0
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: 0
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: 0
Жойлаштириш шакли: 0
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: 0
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: 0
10. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР
Муҳим факт номи Муҳим факт рақами Муҳим факт юз берган сана Муҳим факт эълон қилинган сана
1 Афилланган  шахсларнинг рўйхатидаги ўзгаришлар 36

15.03.2023 йил

17.03.2023 йил

2 Бошқарув орган томонидан қабул қилинган қарор 06 15.03.2023 йил 27.03.2023 йил
3 Жамият директорини сайлаш  08 15.03.2023 йил 27.03.2023 йил
  4 Кузатув кенгашида ўзгаришлар 08

15.03.2023 йил

27.03.2023 йил

  5 Киматли когозлар буйича даромадларни хисоблаш 32 15.03.2023 йил 27.03.2023 йил
  6 Бошқарув орган томонидан қабул қилинган қарор 06 03.07.2023 йил 06.07.2023 йил
  7 Бошқарув орган томонидан қабул қилинган қарор 06 04.09.2023 йил 15.09.2023 йил
  8 Кузатув кенгашида ўзгаришлар 08 03.07.2023 йил 06.07.2023 йил
  9 Кузатув кенгашида ўзгаришлар 08 04.09.2023 йил 15.09.2023 йил
,,11. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)
Кўрсаткичлар номи

Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига

Актив

I. Узоқ муддатли активлар Долгосрочные активы

Асосий воситалар:

Основные средства:

   

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010 4044165,8 4018138,9

Эскириш суммаси  (0200)

Сумма износа (0200)

011 526054,2 531288,3

қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012 3518111,6 3486850,6

Номоддий активлар:

Нематериальные активы:

   
 

Бошланғич қиймати (0400)

Первоначальная стоимость (0400)

020 0 0

Амортизация суммаси (0500)

Сумма амортизации (0500)

021 0 0

қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022 0 0

Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030

12475,6

7425,7

қимматли қоғозлар (0610)

Ценные бумаги (0610)

040 8475,6 2654,7

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050 4000,0 4771,0

қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060 0 0

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070 0 0

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080 0 0

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

Оборудование к установке (0700)

090 0 0

Капитал қўйилмалар (0800)

Капитальные вложения (0800)

100 0 0

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110 0 0

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120 0 0

I бўлим бўйича жами  (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)

Итого по разделу I  (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130 3530587,2 3494276,3
 

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди

Код стр.

ҳисобот даври бошига

На начало отчетного периода

ҳисобот даври охирига

На конец отчетного периода

  1 2 3 4
  II. Жорий активлар II. Текущие активы
 

Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:

140 109979,5 139466,0

Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150 109979,5 139466,0

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160 0 0

Тайёр маҳсулот (2800)

Готовая продукция (2800)

170 0 0

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)

Товары (2900 за минусом 2980)

180 0 0

Келгуси давр харажатлари (3100)

Расходы будущих периодов (3100)

190 0 0

Кечиктирилган харажатлар (3200)

Отсроченные расходы (3200)

200 0 0

Дебиторлар, жами  (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210 540455,6 395659,8

шундан: муддати ўтган

из нее: просроченная

211 0 0

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220 155072,3 129617,4

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230 0 0

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240 0 0

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

Авансы, выданные персоналу (4200)

250 0 0
 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260 0 0

Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400)

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)

270 271127,0 251711,0

Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280 0 0

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290 0 0

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300 0 0

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310 114256,3 14331,4

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320 664806,1 951976,2

Кассадаги пул маблағлари  (5000)

Денежные средства в кассе (5000)

330 0 0

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари  (5100)

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340 664580,1 951976,2

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350 0 0

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360 226,0 0

қисқа муддатли инвестициялар (5800)

Краткосрочные инвестиции (5800)

370 1750000,0 2350000,0

Бошқа жорий активлар (5900)

Прочие текущие активы (5900)

380 0 0

II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)

Итого по разделу II  (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390 3065241,2 3837102,0

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

400 6595828,4 7331378,3
 

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди

Код стр.

ҳисобот даври бошига

На начало отчетного периода

ҳисобот даври охирига

На конец отчетного периода

  1 2 3 4
  Пассив I. Ўз маблағлари манбалари I. Источники собственных средств
 

Устав капитали (8300)

Уставный капитал (8300)

410 821275,1 821275,1

Қўшилган капитал (8400)

Добавленный капитал (8400)

420 0 0

Резерв капитали (8500)

Резервный капитал (8500)

430 3539543,7 3907053,2

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)

Выкупленные собственные акции (8600)

440 0 0

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450 1730114,6 2138023,6

Мақсадли тушумлар (8800)

Целевые поступления (8800)

460 245170,4 245170.4

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470 0 0

I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)

Итого по разделу I  (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480 6336103,8 7111522,3
II. Мажбуриятлар II. Обязательства

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490 0 0
  491 0 0

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500 0 0
 

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510 0 0

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520 0 0

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)

Долгосрочные отсроченные  доходы  (7210, 7220, 7230)

530 0 0

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

Долгосрочные отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)

540 0 0

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550 0 0

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560 0 0

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570 0 0

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840)

580 0 0

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590 0 0

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)

600 259724,6 219856,0

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)

601 259724,6 219856,0

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602 0 0

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000)

610 0 0

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620 0 0

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630 0 0

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640 0 0

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650 0 0

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660 0 0

Олинган бўнаклар (6300)

Полученные авансы (6300)

670 98905,3 31242,3

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680 59105,8 160843,2

Суғурталар бўйича қарз (6510)

Задолженность по страхованию (6510)

690 0 0

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700 0 0

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

Задолженность учредителям (6600)

710 71410,0 7853,0

Меҳнатга  ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

Задолженность по оплате труда (6700)

720 0 4635,4

Қисқа муддатли банк кредитлари  (6810)

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730 0 0

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740 0 0

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750 0 0
 

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760 30303,5 15282,1
II бўлим бўйича жами  (сатр.490+600) Итого по разделу II  (стр.490+600) 770 259724,6 219856,0
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 6595828,4 7331378,3
  БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАРДА ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди

Код стр.

ҳисобот даври бошига

На начало отчетного периода

ҳисобот даври охирига

На конец отчетного периода

Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)

Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)

790 0 0

Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

800 0 0

Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)

Материалы, принятые в переработку (003)

810 0 0

Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)

Товары, принятые на комиссию (004)

820 0 0

Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)

Оборудование, принятое для монтажа  (005)

830 0 0

Қатъий ҳисобот бланкалари (006)

Бланки строгой отчетности (006)

840 0 0

Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

850 0 0

Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)

Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)

860 0 0

Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)

Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)

870 0 0
  880 0 0

Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)

Имущество, полученное по договору ссуды (011)

890 0 0

Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)

Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)

900 0 0

Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)

Временные налоговые льготы (по видам) (013)

910 0 0

Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)

920 0 0
  АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
даромадлар (фойда) харажатлар (зарарлар) даромадлар (фойда) харажатлар (зарарлар)

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

7939259,0

0

9338232,0

0

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

0

0

0

0

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)  (стр.010-020)

030

7939259,0

0

9338232,0

0

Давр харажатлари, жами  (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:

Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе:

040

0

6021326,9

0

6921011,9

Сотиш харажатлари

Расходы по реализации 

050 0 0 0 0

Маъмурий харажатлар

Административные расходы

060 0 1707976,8 0 1883298,9

Бошқа операцион харажатлар

Прочие операционные расходы

070 0 4313350,1 0 5037713,0
12.

Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем

080

0

0

0

0

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

Прочие доходы от основной деятельности

090 0 0 0 0

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)

Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090)

100

1917932,1

0

2417220,1

0

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

244711,1

0

304000,0

0

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

Доходы в виде дивидендов

120 0 0 0 0

Фоизлар шаклидаги даромадлар

Доходы в виде процентов

130 244711,1 0 304000,0 0

Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар

Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)

140 0 0 0 0

Валюта курси фарқидан даромадлар

Доходы от валютных курсовых разниц

150 0 0 0 0

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

0

0

0

0

Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210),  шу жумладан:

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210),  в том числе:

170 0 0 0 0

Фоизлар шаклидаги харажатлар

Расходы в виде процентов

180 0 0 0 0

Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)

190 0 0 0  

Валюта курси фарқидан зарарлар

Убытки от валютных курсовых разниц

200 0 0 0  

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

Прочие расходы по финансовой деятельности

210 0 0 0  

Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

2162643,2

0

2721220,1

0

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар

Чрезвычайные прибыли и убытки

230 0 0 0  

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)

240

2162643,2

0

2721220,1

0

Даромад (фойда) солиғи

Налог на доходы (прибыль)

250 0 432528,6 0 583196,5

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

Прочие налоги и сборы от прибыли

260 0 0 0 0

ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

1730114,6

0

2138023,6

0
 

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр

коди

Код

строки

Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади

Причитается по расчету за отчетный период

Ҳисобот

даври учун

ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани

Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период

  Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиғи 280 583196,5 500581,3
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц    

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи

Налог на доходы физических лиц 

290 372963,5 373261,1
 

шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар

в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан 

291

3108,0

3110,6

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи

Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры

300

0

0

Қўшилган қиймат солиғи

Налог на добавленную стоимость

310 1120588,0 941000,0

Акциз солиғи

Акцизный налог 

320 0 0

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ

Налог за пользование недрами

330 0 0

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ

Налог за пользование водными ресурсами

340 8308,0 8607,0

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ

Налог на имущество юридических лиц

350

639190,1

639190,1

Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи

Земельный налог с юридических лиц

360

1178995,0

1179133,4

Ягона солиқ тўлови

Единый налоговый платеж

370 0 0

Ягона ер солиғи

Единый земельный налог

380 0 0

Қатъий белгиланган солиқ 

Фиксированный налог

390 0 0

Бошқа солиқлар 

Прочие налоги

400 0 0

Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар

Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд

410 0 0

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар 

Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд

420 0 0

Мактаб таълими жамғармасига мажбурий тўловлар 

Обязательные отчисления в Фонд школьного образования

430 0 0
 

Ягона ижтимоий тўлов 

Единый социальный платеж

440 383221,8 386858,3

Импорт бўйича божхона божи

Импортные таможенные пошлины

450 0 0

Маҳаллий бюджетга йиғимлар 

Сборы в местный бюджет

460 0 0

Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар 

Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет

470

0

0

Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)  480 4286462,9 4028631,2
13.
АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Аудиторлик ташкилотининг номи: “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти
Лицензия берилган сана: 01.04.2019 йил
Лицензия рақами: № 00747
Хулоса тури: Ижобий хулоса
Аудиторлик хулосаси берилган сана: 11 март 2024 йил
Аудиторлик хулосасининг рақами: 24-061
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: М.Т.Файзиева , М.Т.Файзиева
Аудиторлик хулосасининг нусхаси:**** Расм иловада
14.
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
Битим тузилган сана Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Битим предмети Суммаси Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)
  Хисобот йилида йирик битимлар тузилмаган.
  - - - -
15. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
Битим тузилган сана Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Битим предмети Суммаси Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи
  Хисобот йилида аффилланган шахслар билан битимлар тузилмаган.
  - - - - - -
16. АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)
Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси Асос (лар) содир этилган сана
1 Камолов Толмас Каримович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК мутахасис Умумий йиғилиш қарори 14.03.2024 йил
2 Юсупходжаев Аълохон Акмалхужа угли “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК етакчи мутахасис Умумий йиғилиш қарори 14.03.2024 йил
3 Раззаков Ахад Анварович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори Умумий йиғилиш қарори 14.03.2024 йил
4 Туляганов Файзулла Абдуллаевич Мустакил аъзо Умумий йиғилиш қарори 14.03.2024 йил
5 Шамансуров Шоаброр Шамахкамович “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК директори уринбосари Умумий йиғилиш қарори 14.03.2024 йил
6 Рустамов Бахтиёр Ганиевич “Миробод дехқон бозори”АЖ директори Умумий йиғилиш қарори 14.03.2024 йил
7 Худаярова Манзура Ахатовна Жамият бош хисобчиси Умумий йиғилиш қарори 14.03.2024 йил
                                                       

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎

Рустамов Бахтиёр Ганиевич‎‎


‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎


‎Худаярова Манзура Ахатовна‎‎‎


Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎

Мирасулов Абдухамид

* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.

** агар қонун ҳужжатларида ҳисоб-китобларнинг бошқача усуллари белгиланмаган бўлса, 5-бандда кўрсатилган ҳисоб-китоблар эмитент томонидан мустақил ёки «Тошкент» республика фонд биржасининг веб-сайтида эълон қилинган усуллари асосида амалга оширилади.

*** Ҳисобот йилида қимматли қоғозлар чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади.

**** Аудиторлик хулосасининг нусхаси бириктирилади.

Чоп килиш E-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

 


Copyright © 2014-2024 Акциядорлик жамияти "Mirobod dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Диққат! Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг


100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси
  (+99871) 255-78-34
  info@mirobod-bozori.uz

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech